فرهنگی – ادبی

هنرمند، مزدور و رعیتِ اربابان پادگانی نیست! هنرمندِ بی‌اعتنا به شرایط جامعه، هنرمند نیست. هنرمند، مزدور و رعیت اربابانِ پادگانی نیست که سر به امربری...
 او رفت و ما خود را با این پرسش تلخ رودررو می‌بینیم که جامعه استبداد‌زده‌ای که حیات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی‌اش به‌شدت تضعیف شده و...