تاریخی

کاش این اژدها هزار سر می‌داشت نهم شهریور سالمرگ صمد بهرنگی است: نویسنده، مترجم، پژوهش‌گر و آموزگاری که سال ۱۳۴۷ در رودخانه‌ی ارس غرق...
کودتای نامیمون ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران که باعث سرنگونی دولت ملی و دمکرات دکتر محمد مصدق شد دربر دارندهٔ موضوع‌هایی بسیار پراهمیت و...
《من یک زنمبا دست‌هایی که از تیغ بُرنده‌ی رنج‌ها                                             زخم‌ها دارد.زنی که قامتش از نهایت بی‌شرمیِ شمادر زیر کار توان‌فرسای                         آسان شکسته است.زنی که پوستش آیینه‌ی...
نباید بگذاریم کودتای 28 مرداد 1332 به فراموشی سپرده شود. این کودتا همچون یک صحنه نمایش تاریخی است، با چهره‌های سیاسی که نقش‌آفرینی آنان...