بسیاری از تحلیلگران از اعتراضات سراسری اخیر در ایران با عنوان «انقلاب زنانه» یاد می‌کنند اما بعضی از فمینیست‌‌ها و فعالان جنبش زنان در...
پس از جداسازی فضای سلف مختلط به وسیله‌ی رفتار وحشیانه‌ی حراست در اکثر دانشگاه‌ها، این‌بار در دانشگاه بهشتی شاهد نصب دیوار و پارتیشن برای...
پیکر دوپاره‌استخوانِ فرهاد میثمی، پزشک شریف و شجاع زندانی که با اعتصاب غذا و پیشکش جسم و جان خود در راه سعادت ملت، به...
🔸بنابر اسناد رسیده به #شورایهماهنگیتشکلهایصنفیفرهنگیانایران پنج‌تن از معلمان فعال صنفی در استان البرز #مرتضیبامنشین، #محمدکاملزاده، #سینااشرفپور، #علیرضاعظیمی و #عجمیان، در هیأت بدوی رسیدگی به...