خبرها

اخبار روز

امروز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته درپی یک احضاریه، به اتفاق وکیل محترم خود آقای تاج در شعبه ۱۰۲۷ دو دادسرای شهید قدوسی...
به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از اعلام حمایت کارگران فلزکار سوئدی و انگلیسی از اعتصاب ۱۴-۱۴ کارگران پروژه ای و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک...