اقتصادی

شرکت کنندگان درنشست پایانی کنگره ‘شرکت های ملی نفتی جهان’ که روز چهارشنبه در لندن برگزار شد، با ابراز امیدواری نسبت به لغو تحریم ها...
سرانجام ترجمه‌ای فارسی از کتاب «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» پیکتی منتشر شد. این خبری بود در ابتدا مایه خوشحالی و امیدواری از لحاظ حساسیت و...