زحمتکشان

طی دو ماه گذشته به بهانه اینکه میخواییم دریافتی همکاران رو سروسامان بدیم کلیه آیتم‌های اضافه کاری ثابت، شیفت و جمعه کاری و تعطیل کاری...