فرهنگی – ادبی

شعر استاد هوشنگ ابتهاج(سایه ) برای سید محمد موسوی‌زاده، دانش‌آموز یازده‌سالۀ بوشهری که به علت نداشتن گوشی هوشمند (برای تحصیل غیرحضوری در روزگار کرونا) خودکشی...
اندیشه نو: شاعران ایرانی که شعرشان به زبان‌های مختلف ترجمه و به نوعی جهانی شده اند کم نیستند، اما خیام بی‌شک برجسته ترین آن‌هاست. کمتر...