خبرها

اخبار روز

طی دو ماه گذشته به بهانه اینکه میخواییم دریافتی همکاران رو سروسامان بدیم کلیه آیتم‌های اضافه کاری ثابت، شیفت و جمعه کاری و تعطیل کاری...
راحله راحمی پور یکی از چهره های شناخته شده جنبش دادخواهی است که به «جرم» دادخواهی برادرش حسین راحمی پور و فرزندش، که جزو «ناپدید...