Andisheh Nou

نمایشِ قدرتِ دانشجویان دانشگاه‌ها، در شیلی! – آناهیتا کیهان

صدوبیست‌هزار دانشجوی شیلیایی، دیروز، در دفاع از  مضمونِ شعار محوری‌شان مبنی بر خواستِ  همگانی کردنِ آموزش دانشگاهی و حذفِ پرداختِ شهریهٔ ورودی به دانشگاه‌ها در خیابان‌های سانتیاگو و دیگر شهرهای دانشگاهی شیلی تظاهراتی اعتراضی سازمان دادند، و در برخی نقاط- پس از مداخلهٔ نیروهای انتظامی برای جلوگیری از راه‌پیمایی اعتراض‌آمیزشان- با  پلیسِ ضدِ شورش درگیر شدند. دانشجویان شیلیایی، نسبت به نداشتنِ توجهِ کافی از سوی دولت به خواست‌هایشان در ارتباط با حذفِ پرداختِ شهریهٔ ورودی به دانشگاه‌ها، اعتراض و آن را محکوم کردند.

پرزیدنت «میشل باچلت»، رئیس جمهورِ سوسیال‌دموکراتِ چپِ شیلی، بر اثر فشار تظاهرات گستردهٔ دانشجویان- که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده است- سال گذشته قانونی مبنی بر رایگان بودن تحصیلات دانشگاهی را امضا کرد.  اما تظاهر کنندگان در روز گذشته، از اینکه روندِ عملی شدنِ اصلاحات وعده داده شده و اجرای قانون رایگان بودن تحصیلات دانشگاهی بسیار کُند پیش می‌رود و تاکنون کمتر از ۱۴ درصد از دانشجویان از آموزشِ رایگان بهره مند می‌شوند، ابراز نارضایتی می‌کردند.

«خوزه کورونا»، مسئول هماهنگیِ ملی دانش آموزان دورهٔ متوسطه در شیلی، اظهار داشت: «به‌نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش، خواست‌ها را تنها با کشیده شدن به اعتصاب و راه‌پیماییِ اعتراضی درک می‌کند.»

رئیس «اتحادیهٔ دانشجویان شیلی»، خانم «مارتا ماتامالا»، در حمایت از اعتراض دانشجویان گفت: «پویهٔ امر آموزش و پرورش کشور نمی‌تواند در فترت منتظر بماند.»

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.