Andisheh Nou

همیشه زخمی تازه بر تن دارم – رحمان

فوجی کبوتر سفید با بالهای سوخته
بال زدند و…
در آسمانِ سیاهِ غمزده
با انبوهِ آتش و خاکستر
فرو نشستند

در زمینی که هماره ،
به ماتم عزیزانش می نشیند .

زخمی تازه ،
در کنار زخمهای بیشمارم
سر باز می کند ،

نمک می پاشد
آنکه می گوید ،
زخمهایم کهنه می شوندو…
التیام می یابند.
با دستان خسته و فرو مانده
بال می زنم ،
در شبِ غمین میهنم
که اندوهش رهایم
نمی کند .


ترانه های دست هایت را بخوان
و باز بخوان ،
شاید دوباره قلبم باز شود، –
در مشت های گره کرده ،

رحمان :
بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و نودهشت

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.