زحمتکشان

آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانیدیک نفر در آب دارد می سپارد جان ابراهیمی نیک می‌دانست، تحقق سیستم آموزشی عادلانه و...
معلم و کنش‌گر صنفی، جعفر ابراهیمی چند سالی است که درگیر بیماری گوارشی است و هرپزشک متخصص و متعهدی با بررسی شرایط ایشان می‌داند...
#سه‌شنبه‌های_اعتراضی بازنشستگان کشوری یزد تجمع بازنشستگان فرهنگیسه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۴روبروی استانداری یزد همسان سازی حق ماست/ حق مسلم ماست. جمعی از بازنشستگان شهر یزد،...
تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در خوزستاندوشنبه ۱۳ شهریور تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان مخابرات- اصفهان تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان مخابرات- کرمانشاه تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان...
این اعتراضات و پیگیری حق خواهی کارگران بازنشسته به رغم بی اعتنایی سازمان تامین اجتماعی، دولت و مسئولان نالایق همچنان ادامه دارد.گرچه ما اکنون...
در میان وظایف سازمان تامین اجتماعی دو وظیفه از همه مهمتر است، یکی پرداخت کمک هزینه درمان و دیگری پرداخت حقوق بازنشستگان.در آن سالهایی...