Andisheh Nou

پنجاه و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

حضورگسترده نیروهای پلیس در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب

ورودی به طرف فرمانداری از سمت پل جنوبی فرمانداری، توسط پلیس بسته شده است.

پنجاه و پنجمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه.
امروزصبح کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل درب فرمانداری به اعتصاب خود ادامه دادند.

‌کارگران هفت تپه با اتحاد تا رسیدن به مطالبات خود به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.
پلیس،سرکوب و زندان نمی تواند خللی در عزم ما کارگران در راه رسیدن به مطالبات به حق مان ایجاد کند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.