Andisheh Nou

سرمایه داری کرونا ویروسی – شوک درمانی جهانی از نگاه نائومی کلاین

عبارت «شوک درمانی» در جهان سیاست با نام نائومی کلاین و کتاب و مستند تاثیرگذار وی، «دکترین شوک – ظهور سرمایه داری فاجعه محور»، پیوند خورده است. از نگاه وی «شوک درمانی» روش کثیف و کارآمدی است که حکومت های خودکامه برای رهایی از بقایای قید و بند دموکراسی آن را به کار می بندند.

نگاه کلاین به دموکراسی نگاهی لیبرال نیست و دموکراسی بدون سوسیالیسم و عدالت اجتماعی را دروغین می داند. زیرا شهروندان در یک دموکراسی واقعی اجازه نمی دهند ۶۰ درصد ثروت در دستان ۱۰ درصد جمعیت جامعه تمرکز یابد. قطعا آن ۹۰ درصد دیگر و به ویژه ۵۰ درصد فرودست، با استفاده از اکثریت آرای خویش سرنوشتی دیگر را رقم خواهند زد.

در ویدیوی پیوست، نائومی کلاین رفتار طبقه قدرتمند در بحبوحه بیماری همه گیر کرونا را از همین منظر تحلیل می کند. وی بر این باور است که این طبقه می خواهد از فرصت کرونا برای اجرای «شوک درمانی جهانی» بهره برده و بقایای دموکراسی را نیز نابود سازد.

اما دنیای کلاین دنیای سیاه و بیچارگی محض نیست. وی همواره بر نقش مبارزه انسانها در تغییر صفحه بازی تاکید می ورزد. همانند «دکترین شوک» یا «سرمایه داری در تقابل با شرایط اقلیمی»، در تحلیل «شوک درمانی جهانی» نیز وی از مبارزه و فرصتهای پیروزی سخن می گوید.

کانال تلگرامی اقتصاد سیاسی بین الملل

سخنرانی نائومی کلاین

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.