Andisheh Nou

شنبه ۲۶ مرداد دادگاه حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار شد

امروز شنبه بیست و ششم مرداد دادگاه آقای حسن سعیدی عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار شد. وکیل دادگستری آقای مصطفی رضوی در جلسه دادگاه به دفاع از ایشان پرداخت.

امروز دومین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این عضو سندیکا بود.

سعیدی در تجمع روز جهانی کارگر بهمراه حدود پنجاه تن دیگر بازداشت شد و پس ۳۳ بازداشت در بند امنیتی ۲۰۹ اوین تا پایان رسیدگی به پرونده با وثیقه سیصد و سی میلیون تومانی آزاد است. فعالیت های ایشان دفاع از حقوق کارگران بوده است اما به اتهام اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور مورد محاکمه قرار گرفته است.

از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر خانم ها عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری همچنان در زندان هستند و دادگاه با آزادی موقت آنان به قید وثیقه موافقت نکرده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت و محاکمه شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر را محکوم می کند و خواهان آزادی تمامی بازداشت شدگان و توقف تعقیب امنیتی-قضایی بازداشت شدگان می باشد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.