Andisheh Nou

اسماعیل بخشی و خانواده اش زیر فشار شدید امنیتی ها قرار دارند

پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه هایی از شکنجه های اعمال شده بر او و نیز اشاراتی بر ضرب و شتم خانم قلیان، از روزهای قبل، اسماعیل بخشی و اعضای خانواده اش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته اند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند.

به گزارش کانال تلگرامی مستقل کارگران هفته تپه، اسماعیل بخشی در مقابل این درخواست مقاومت کرده که سپس مامورین امنیتی با تماس با خانواده وی و تهدیدهایی علیه اسماعیل و سایر افراد خانواده، از آنها خواسته اند آنها دست به تکذیب گفته های اسماعیل بزنند.
تا این لحظه یعنی غروب یکشنبه کماکان اسماعیل بخشی و خانواده اش در برابر این خواسته ی نیروهای امنیتی مقاومت کرده اند.

این گزارش می افزاید: ما از تمامی کارگران و رسانه ها میخواهیم که به هر نحوی صدای اعتراض اسماعیل بخشی که صدای تمامی کارگران و زجردیدگان و به خصوص صدای کارگران هفت تپه است را در همه جا بازتاب دهند.
ما همچنین به طور اضطراری از نهادها و تشکلات کارگری در ایران و جهان، رسانه ها، نهادهای حقوق بشری، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در سراسر جهان میخواهیم که علیه فشارهایی که بر اسماعیل بخشی و خانواده اش اعمال میشود اعتراض و اقدام کنند.

این گزارش با این جمله تمام می شود:
اسماعیل بخشی و خانواده اش را تنها نگذاریم. آنها در شرایط سختی به سر میبرند.

اخبار روز

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.