Andisheh Nou

به زندانی کردن کودکان در اسرائیل خاتمه دهید! – برگردان : هاتف رحمانی

نئوکلیس سلیکیوتیس نماینده پارلمان اروپای اکل خطاب به کمیسیون اروپا  :
به زندانی کردن کودکان در اسرائیل خاتمه دهید!

بیانیه مطبوعاتی نئوکلیس سیلیکیوتیس نماینده پارلمان اروپای اکل و معاون گروه پارلمانی متحد چپ
13th November 2015, Brussels
تنها در ماه سپتامبر 156کودک فلسطینی در اسرائیل زندانی شده اند . تقریبا 60 درصد از این کودکان از خانه هایشان در طی حمله نیروهای مسلح اسرائیلی ربوده شده اند . بیانیه های منتشر شده از سوی کمیته زندانی های فلسطینی نشان می دهد که درصد قابل توجهی از کودکان زندانی شده بی رحمانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از سوی نیروهای امنیتی اسرائیلی ، که حتی در استفاده از شوک الکتریکی هم تردید نمی کنند شکنجه شده بودند.
این آمارها (1) ، که تایید می کند اوضاع در نتیجه زندانی کردن مستمر کودکان فلسطینی در اسرائیل چقدر وخیم است ، امروز از سوی نئوکلیس سیلیکیوتیس  نماینده پارلمان اروپای اکل و معاون گروه پارلمانی چپ متحد اتحادیه اروپایی در برابر خود کمیسیون اروپایی  برجسته شد .
نئوکلیس سیلیکیوتیس به صورت صریح تری نماینده های عالی اتحادیه اروپا را به دادن پاسخ در باره آن اقدام هایی که اتحادیه اروپا در راستای فشار بر اسرائیل اتخاذ خواهد کرد تا اسرائیل به حقوق بشر تمام فلسطینی ها احترام بگذارد ، حمله بی رحمانه علیه کودکان را متوقف نماید و تمام این کودکان محبوس در زندان را  بی درنگ آزاد کند  فرا خواند .
علاوه بر این ، نئوکیس سیلیکیوتیس نماینده پارلمان اروپای اکل اظهار داشت که اقدام های بیرحمانه و غیر انسانی اسرائیل علیه کودکان نقض آشکار بیانیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل را تشکیل می دهد ، که اسرائیل در سال 1991 آن ها را پذیرفته است .
1- آمارها ی مورد بحث از سوی ان جی او فلسطینی آدامیر منتشر شده است ، که برای حقوق بشر فلسطینی های زندانی در اسرائیل مبارزه می کند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.