Andisheh Nou

پلمپ کردن دفتر کانون صنفی معلمان قزوین زنگ خطری برای به محاق راندن تشکلهای صنفی ومدنی

همچنانکه درجریان هستید دراقدامی غیر قانونی مدیرکل سیاسی استانداری  قزوین با همکاری حراست اداره کل آموزش وپرورش استان مذکور به دلیل غیرقانونی بودن فعالیتهای دفترکانون صنفی فرهنگیان قزوین دفتر این کانون را پلمپ وتابلوی آن را پایین کشیدند ،
این اقدام غیرقانونی درشرایطی صورت گرفت که کانون صنفی فرهنگیان قزوین یکی از تشکلهای باسابقه و عضوشورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران است، و مجوز فعالیت خودرا درتاریخ ۳ /۹ /۷۷ به شماره ۲٦۰۱۹۰۸ ازکمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور اخذنموده و تاکنون چهاردوره مجمع عمومی برگزارکرده است همچنین درتاریخ ۱۴ /۱۰ /۹۵ طی مجوز شماره ص/۲۵٦۰/۵۹۲۷ موفق به انجام انتخابات مجمع عمومی باحضور نماینده فرمانداری شده است ،
درهمین راستا علیرغم پیگیری های مجدانه صدور پروانه فعالیت تاکنون به تعویق افتاده است.
این اقدام مدیرکل سیاسی استان قزوین درتضاد با قوانین موجود واصول قضایی است وهیچ نهادی بدون طی مراحل قانونی وقضایی نمی تواند اقدام به پلمپ دفترکانون مذکور نماید؛ درواقع این اقدام غیرقانونی زنگ خطریست برای به محاق راندن کانون های صنفی فرهنگیان درتمام کشور . لذا به عنوان یک فعال صنفی فرهنگیان این رویه غیرقانونی دربرخورد با تشکلهای مستقل فرهنگیان را محکوم می کنم واز دوستان وفعالان صنفی و کانونهای صنفی فرهنگیان درسراسر کشور استدعا دارم در مقابله با این اقدام غیرقانونی ضمن محکوم کردن آن از تمام پتانسیلهای موجوددرجهت بازگشایی دفترکانون صنفی فرهنگیان قزوین استفاده کنند و ازطریق صدور بیانیه های حمایتی، این اقدام غیر اصولی را محکوم نمایند.

صلاح آزادی / فعال صنفی معلمان مریوان

 

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.