Andisheh Nou

Tagged: میرزا حسن رشدیه، مدرسه، سواد آموزی

میرزا حسن رشدیه – یکی از ده شخصیت تأثیرگذار و سرنوشت‌‌ساز در تاریخ معاصر ایران

میرزا حسن رشدیه را باید به حق پدر مدرسه سازی نوین ایران نامید.  او به روایتی  از اعضای ازلیان است که به سبب نهان اندیشی سیمای این جریان در تاریخ مشروطیت مکتوم مانده است. از میان بسیاران از ازلیان شخصیت های […]