Andisheh Nou

Tagged: منصوره-اتحادیه-بیداری-ملی-ایرانیان-با-صدای-زنانه

بیداری ملی ایرانیان با صدای زنانه-گفت و گو با منصوره اتحادیه

من فکر می‌کنم مهم‌ترین دستاورد مشروطه برای زنان مسأله تعلیم و تربیت بود؛ در آن دوره مطرح شد و پس از آن هم مطرح ماند و عقبگرد هم نکرد؛ دولت هم حدود 10 یا 12 سال بعد از مشروطه و […]