Andisheh Nou

Tagged: شاخصه‌های- شکست- اصلاحات

شاخصه‌های شکست اصلاحات

در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیم‌تر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست اصلاحات» سخن می‌گوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخص‌ها نظر داریم. Tweet