Andisheh Nou

Tagged: رفع حصر، روحانی ،برجام و تعمیق مناسبات با غرب و بهبود اقتصاد بحرانی

حصر ۲۰۰۰ روز کش آمد – مرتضی کاظمیان

با اطمینان می‌توان گفت که برای دولت بنفش رفع حصر رهبران جنبش سبز فاقد اولویت بوده است. روحانی برجام و تعمیق مناسبات با غرب و بهبود اقتصاد بحرانی را در دستور کار قرار داد. اما مشکل اینجاست که با وجود […]