فرهنگی – ادبی

متن پیش رو شامل فرازهایی از گفتگوی نگارنده‌ی این سطور با زنده‌یاد نصرت‌الله نوح است که در هنگام تحقیق درباره‌ی تاریخچه‌ی روزنامه‌های چلنگر و آهنگر...
بار دیگر آمدی ،رئیس ،با قامتی ستبر و پهلوانی ،و موهایی آشفتهِ در چشم اندازِ ِ گندمزار باد در گندمزار می دوید؛و خوشه ها به...