جهان

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه قطعنامه‌ی پیشنهادی روسیه با عنوان «مبارزه با ستایش نازیسم، نئونازیسم و ​​سایر اقداماتی را  که...
سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و چین در بیانیه اجلاس پایانی مشترک خود خواستار حل مسالمت آمیز موضوع جزایر سه گانه بین ایران و...
معترضان جناح چپ با تجمع در خیابان‌های رم خواستار افزایش دستمزدها شده و دولت ایتالیا را به خاطر تمدید دستور صدور سلاح به اوکراین...