زحمتکشان

پتروشیمی ایلام با اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران این مجتمع در این روز‌های کرونایی، بنزینی شده بر آتش کارگران نیازمندی که برای تامین مخارج زندگی...