Andisheh Nou

سیاست خونریزی و کشتار طرد باید گردد!

منبع: شورای جهانی صلح 

مترجم: بهار پیراسته

در جریان بمب گذاریی که در آنکارا اتفاق افتاد حدود صد نفر جان خود را از دست داده و بسیاری دیگر مجروح شدند، قبل از آنکه تظاهراتی که با شعار “علیه جنگ، صلح اکنون” در جریان بود، خاتمه یابد. این حمله با هدف ارعاب نه تنها تظاهرکنندگان بلکه کل جامعه صورت گرفت. عاملان سعی دارند ترور و خشونت را در مردم ما نهادینه کنند. هدف آنها این است که مردم احساس ناامیدی کنند و در نتیجه درخیابان ها حضور نداشته باشند.

صرف نظر از اینکه چه کسی مرتکب این جنایت است، این حمله ناشی از سیاست خونریزی و کشتار حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، که سالهای سال است ادامه داشته است و اخیرا نیز گسترش یافته است، میباشد. باندهای اسلامی ارتجاعی، که به ویژه برای دشمنی علیه سوریه تربیت شده اند، در حال حاضر به ترکیه بازمیگردند، چون میدانند در زیر چتر حمایت دولت حزب عدالت و توسعه، در امنیت کامل بسر میبرند. به خوبی مشخص شده است که این باندهای ارتجاعی بخشی از سیاست خشونت و کشتار حزب عدالت و توسعه هستند. سالهای سال آنها به عنوان مجریان دست دوم  در جهت منافع امپریالیسم و نیز در جهت عملی کردن سیاست های حزب عدالت و توسعه در ترکیه نقش بازی کرده اند.

دولت حزب عدالت و توسعه، که تحمل حتی شنیدن صحبت در مورد صلح را ندارد، از هر ابزاری برای ادامه سیاست های خون و درفش خود استفاده میکند.

این وظیفه همه نیروهای صلح دوست و مترقی است تا در برابر این سیاستها ایستادگی کنند. بهترین پاسخی که مردم ما می توانند به این حمله خشونت آمیز در آنکارا بدهند، همین ایستادگی است. این تنها راه پاسخ به امپریالیسم و ​​متحدش حزب عدالت و توسعه برای رسیدن به صلح واقعی است.

مردم ما در مقابل امپریالیسم و ​​همدستان آن تسلیم نخواهند شد.

انجمن صلح ترکیه

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.