Andisheh Nou

واگذاری برخی از بخشهای دولتی مهم و حیاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران به بخش خصوصی

برخی از بخش های مهم و دولتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران به بخش خصوصی واگذار شده اند. یکی از تبعات این اقدام ، هرچه بیشتر شلوغ تر شدن صف مراکز تشخیصی که هنوز خصوصی نشده اند می باشد. از آنجایی که بیشترین قشر مراجعه کننده به این نهاد بزرگ تشخیصی و درمانی ، قشر ضعیف جامعه و کارگران و بیماران تامین اجتماعی و شهرهای دور و نزدیک هستند لذا این دست اقدامات موجب متضرر شدن بیماران از نظر تشخیص بموقع و درمان عاجل می باشد. 

به گزارش حقوق معلم و کارگر به نقل از خبرده ، برخی از بخش های مهم و حیاتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مانند تصویر برداری ام آر آی و سی تی اسکن ، به بخش خصوصی واگذار شده است !

بنابر این گزارش ، مجتمع بیمارستانی امام خمینی یک نهاد درمانی تمام دولتی است و لذا مشخص نیست  واگذاری بخش هایی از این مرکز بزرگ دولتی به بخش خصوصی تحت مجوز کدام قانون انجام شده است !

براساس این گزارش،در مصاحبه با بیماران و همراهان دردمند ، یکی از تبعات این اقدام ، هرچه بیشتر شلوغ تر شدن صف مراکز تشخیصی که هنوز خصوصی نشده اند می باشد. از آنجایی که بیشترین قشر مراجعه کننده به این نهاد بزرگ تشخیصی و درمانی ، قشر ضعیف جامعه و کارگران و بیماران تامین اجتماعی و شهرهای دور و نزدیک هستند لذا این دست اقدامات موجب متضرر شدن بیماران از نظر تشخیص بموقع و درمان عاجل می باشد.

بنا به همین گزارش ، دستگاه هایی هم که هنوز خصوصی نشده اند به علت شدت فرسودگی هر چند گاه دچار نقص و خارج شدن از سرویس می شوند !

خاطر نشان می سازد این مجتمع بزرگ درمانی شامل بیمارستان های معراج ، ولیعصر و امام و مرکز تصویربرداری ، مغز و اعصاب ، آزمایشگاه مرکزی خون ، سرطان و …. می باشد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.