Andisheh Nou

بیانیه اتحاد دمکراسی خواهان ایران در باره ی شرکت در انتخابات دوره ی جدید مجلس شواری اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران

اتحاد دمکراسی خواهان ایرا ن، برپایه ی شرایط یادشده در این بیانیه، انتخابات پیش رو را انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه نمی داند؛ و نفی ضرورت شرکت در آن را اعلام می کند وهمچنان خواهان برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصانه است.

هم میهنان عزیز
انتخابات دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی و دوره ی پنجم مجلس خبرگان رهبری در راه است. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که، برخلاف نصّ صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت استصوابی شورای نگهبان همچنان بر روند انتخاب نامزدان برگزیده ی این انتخابات حاکم است و مقام رهبری نظام نیز براین اقدام مهر تأیید نهاده، و آن را حق الناس نامیده است. برپایه ی این نظارت، بسیاری ازکسانی که شاید می توانستند گامی هرچند کوتاه در راه بهروزی مردم ایران بردارند، بنا به دلایل گوناگون صلاحیتشان احراز نشده است و ازآنان سلب صلاحیت کرده اند. به طوری که از نزدیک به 3000 نامز اصلاح طلب، معتدل و مستقل، بنا به خبرهای رسیده قول تأیید صلاحیت  تنها نزدیک به 80 نفر شان داده شده، اما آقای رئیس جمهور این وعده را نپذیرفته است. این رقم نسبتی نزدیک به یک نفر از هر پنجاه نفر را نشان می دهد. سلب صلاحیت ازنامزدهای مجلس خبرگان رهبری نیز از مجلس شورای اسلامی دست کم ندارد؛ و در آنجا نیز از بسیاری از نامزدهای مخالف با جناح مسلط نظام ، و نیز از بسیاری از زنان سلب صلاحیت کرده اند. و این در شرایطی است که از یک سو، ضرورت انتخاب جانشین رهبری جمهوری اسلامی، چنانکه از قراین پیداست، و خود رهبری نیز به این موضوع اشاره کرده است، به اثبات رسیده ، و از سوی دیگر، بنا به سخنان ریاست تشخیص مصلت نظام، شورایی از پیش کار تعیین جانشین مقام رهبری را آغاز کرده است. بدین سان، اعضای مجلس خبرگان رهبری نه نمایندگان واقعی مردم اند، و نه انتخابشان به گزینش جانشین مقام رهبری کمکی می رساند؛ زیرا اعضای آن نه تا کنون نظارتی بر کارکرد مقام رهبری داشته اند، و نه در دوره ی آینده بجز مشورت دادن به اعضای شورای اصلی گزینش رهبر کاری از دستشان بر می آید. امر مقام رهبری به سکوت  آقای رئیس جمهور در باره ی ردّ صلاحیتها نیز، در صورت به اجرا در امدن آن، در شرایطی که ریاست جمهوری اسلامی و مقام مسئول هماهنگ کننده و مدیریت انتخابات اصلاح طلبان  به رایزنیهایی در باره ی تأیید صلاحیت نامزدهای سلب صلاحیت شده در روند تا کنونی انتخابات پرداخته اند، ایشان ازجانب افرادی از اعضای جناحهای مخالف تهدید یا از ادامه ی اقدام در این زمینه بر حذر داشته شده اند.
مسئله ای دیگر که به سالم نبودن انتخابات کمک می رساند، ردّ درخواست شفافیت صندوقهای رآی و شمارش الکترونیکی آراست که دست شرکت کنندگان در شمارش آرا  را در سوء استفاده ازفرایند شمارش آرا باز می گذارد. سخنان فرمانده بسیج مستضعین که با آوردن یک ملیون نفر از اعضای بسیج به تهران در جریان برگزاری انتخابات، نتیجه را به سود جناح مسلط هیئت حاکم تغییر خواهد داد، نقض آشکار سلامت انتخابات است. مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در آغاز روند انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی مانند گذشته از همه ی مردم، حتی از  مخالفان، درخواست کرد که در انتخابات آینده شرکت کنند؛ اما همزمان مهر تأیید بر کارکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنونی در مسائل مربوط به روابط خارجی زد؛ و سپس هنگامی که کسانی اعلام کردند که بنا به درخواست ایشان نامزد شرکت در انتخابات شده اند اعلام کرد: من از مخالفان خواستم که در رأی گیری شرکت کنند، نه اینکه برای عضویت مجلسین نامزد شوند (نقل به مضمون). بدین ترتیب، مقام رهبری نظام حتی از مخالفانش نیز خواسته است که در رأی گیری شرکت کنند و به نامزدهای مطلوب ایشان رأی دهند. بدین سان، شرایط موجود چنین حکم می کند که نمایندگان جناحی خاص از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از رقابت انتخاباتی سربلند بیرون آیند. امر ایشان به سکوت آقای رئیس جمهور در باره ی ردّ صلاخیتها نیز به نوبه ی خود بر پیچیده تر شدن روند برگزاری انتخابات می افزاید.
اتحاد دمکراسی خواهان ایرا ن، برپایه ی شرایط یادشده در این بیانیه، انتخابات پیش رو را انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه نمی داند؛ و نفی ضرورت شرکت در آن را اعلام می کند وهمچنان خواهان برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصانه است.
اتحاد دمکراسی خواهان ایران
25/11/1394

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.