Andisheh Nou

میر سلیم: تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف بە معنای براندازی رژیم خواهد بود

“مصطفی میر سلیم”، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم «ولایی» گفته است هدف از تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژە اقدام مالی را بەمثابە براندازی رژیم دانست . این در حالی است که، “اف‌اِی‌تی‌اف” یا گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را وارد فهرست سیاه خود کرده است چون مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب برخی از لایحه‌های آن خودداری کرده است، اقدامی که تراکنش‌های بانکی ایران در عرصه بین‌‌المللی را نیز محدودتر کرده است. …..

بە گفتە این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم در صورت تصویب این لوایح، فشار تحریم‌ها بر رژیم بیشتر خواهد شد.

پیشتر نیز رسانەهای وابستە بە رژیم خبر از موافقت رهبر رژیم با درخواست “حسن روحانی” برای تمدید مهلت بررسی لوایح “پالرمو” و الحاق ایران بە کنوانسیون مقابلە با تامین “مالی تروریسم” در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردە بود.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.