Andisheh Nou

از هر ١٠٠ دانش‌آموزی کە ترک تحصیل می‌کند ٩٠ نفر از آن‌ها معتاد می‌شود

بە گفتە “اسکندر مؤمنی”، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیمایشی دقیق در جامعه انجام شده است و نتیجه آن بود که ۹۰ درصد دانش آموزانی که ترک تحصیل می‌کنند به یکی از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد روی می‌آورند….

کارشناسان معتقداند کە راه حل اصلی در مبارزه با موادمخدر، پیشگیری است و اقداماتی راهبردی‌ باید در این بخش انجام شود.

بە نظر روان‌شناسان کاهش عملکرد مفید، احساس شکست، بی‌کفایت بودن و … سیکل معیوب ایجاد می‌کند که منجر به افسردگی، اضطراب، اختلال، کاهش اعتماد به نفس، فرار از خانواده، فرار از جامعه، اعتیاد و ترک تحصیل می‌شود.

فقر مالی، فقر انگیزشی، محیط نا مناسب خانه، وضعیت نا مناسب مدرسه، خشونت، سلامت جسمی وبهداشتی و روحی از جملە مواردی هستند کە باعث ترک تحصیل دانش‌آموزان در ایران شدند.

منظور از ترک تحصیل یعنی دانش آموزانی که زودتر از موعد مقررمدرسه را ترک می کنند و یا به عبارتی قبل از اتمام یک دوره قادر به ادامه تحصیل نمی باشند و به ناچار مدرسه را ترک می کنند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.