Andisheh Nou

تجمع تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی

امروز شنبه پانزدهم شهریور ماه مقابل ساختمان تامین اجتماعی در تهران خیابان آزادی دراعتراض به وضعیت سخت و اسفبار معیشتی و نادیده گرفتن حق بیمه های سخت وزیان آور در افزایش دستمزد تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع کردند.

همزمان با این تجمع، تظاهرات مشابه دیگری در شهرهای رشت ، تبریز ، اراک ، و شوش و اهواز و مشهد در اعتراض به وضعیت سخت معیشتی شان و عدم متناسب سازی حقوق توسط تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گرفت.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.