Andisheh Nou

#نه_به_گرسنگی – گزارش 12 مین روز اعتراض

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٢ مین روز اعتراض سراسری ٢٢ مرداد ١٣٩٩ به دستمزدهای حقیرانه همچنان ادامه داشته و کارگران مصمم به اجرای تصمیم کمپین برای افزایش دستمزدها هستند. از روز گذشته تماس ها برای مجاب کردن کارگران به کار از سوی کارفرمایان با افزایش اندک به دستمزدها شروع شده است. به فیتر ها حتا حقوق ٩ تا ١٠ میلیونی را هم پیشنهاد داده اند، اما پاسخ کارگران یک کلمه است: «لیست حقوق کمپین را اجرا کنید»

کارگران معترض در بید بلند همچنان وفادار به اعتراض خود بوده با تمام رایزنی ها به سرکار برنگشته اند. در نیروگاه بیدخون هم با تمام فشارها همچنان کارگران وفادار به اعتراض خود مانده اند.

برادران کارگر، هشیار باشید و به شایعات توجه نکنید عوامل کارفرمایان برای تفرقه اندازی و دلسرد کردن شما متوسل به هر ترفندی می شوند آنان را از خود برانید.

پیمانکاران و شرکت هایی که به کارگران برای کار تماس می گیرند برای نشان دادن حسن نیت خود اول باید حقوق های عقب مانده را تسویه کنند.

کمتر از حقوق های اعلامی کمپین کار نمی کنیم!

نزد خانواده هایمان می مانیم تا خواسته هایمان برآورده شود.

اتحاد رمز پیروزی است

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.