Andisheh Nou

یکشنبه چهل و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه امروز درشوش مقابل فرمانداری تجمع داشته و در ادامه در شهر شوش دست به راهپیمایی زدند.

۵ مرداد ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.