Andisheh Nou

روشنائی : زیر وبم های قرارداد با چین – احمد جواهریان

در این برنامه احمد جواهریان زیرو بم های قرارداد با چین را با نگاهی متفاوت مورد بررسی قرار میدهد با هم به آن گوش کنیم.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.