Andisheh Nou

همکاری مردم زحمتکش با کارگران هفت تپه

مردم مبارز و متحد، هرگز شکست نخواهند شد.

درود به شما عزیزان دل، جوانان بزرگ زاده شوش. عزیزان شوش هدیه میکنند؛ هرآنچه درتوان دارند، گوجه، بادمجان واز همه مهمتر نگاهی که نشان از درد مشترک دارد.

مردم زحمتکش و هم درد به کارگرانی که چندین ماه است که دستمزد ناچیز خود را نگرفته اند کمک می کنند، هیچ کلامی قادر به سپاس از این مردم نیست، کلمات در مقابل محبت و نگاه شما ناتوان است.

به صاحب قدرت که تمام ثروت ها را چپاول کرده اند چه می شود گفت؟ قضاوت با وجدانهای بیدار!

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌ تپه

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.