Andisheh Nou

پنج شنبه،بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

اعتراضات کارگران هفت‌تپه در راستای کسب مطالبات، وارد بیست و پنجمین روز شد.
همچنان ما شاهد بی تفاوتی افرادی هستیم که خود را مسئول!!!؟؟؟؟ می نامند، کسانی که گوش شنوا برای شنیدن درد کارگر را ندارند، اما ثروت های تولید شده توسط کارگران را، غارت می کنند.

کارگران هفت تپه، پایداری و استقامت شما در کسب مطالبات، سرمشق مبارزه برای کارگران ایران شده است.
شما نشان دادید که حق گرفتنی است و برای گرفتن حق راهی جز اتحاد و مبارزه وجود ندارد.
باید امید وار بود که در آینده نزدیک کارگران در دیگر بخش ها و دیگر شهر ها، با اعتراض و اعتصاب در راستای مطالبات و درد مشترک، به ما بپیوندند تا نیروی طبقاتی ما، زمین زیر پای غارتگران و استثمار گران را داغ کند.

آینده از آن ماست، شکی نداشته باشید!

زنده باد همدلی و همیاری کارگران نیشکر هفت تپه.
اعتصاب تا رسیدن به مطالبات ادامه خواهد داشت.
زنده باد اعتصاب،زنده باد رزم طبقاتی کارگران.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.