Andisheh Nou

احضار دکتر سید هاشم آقاجری

شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین، دکتر سید هاشم آقاجری را به عنوان متهم احضار کرد.

دکتر سید هاشم آقاجری، بر اساس این احضاریه، باید روز شنبه ٢١ تیر ١٣٩٩ خود را به شعبه مذکور معرفی کند. هنوز اتهامات انتسابی به دکتر آقاجری معلوم نیست اما به نظر می رسد احضار و اتهام انتسابی به بیانیه ای مربوط می شود که او در ٢٧ آبان ١٣٩٨ در اعتراض به کشتار معترضان در ایران صادر کرده است.

شایان گفتن است که طی ماه های گذشته نیز برخی از نهادها و افراد شبه نظامی زیر مجموعه یکی از نهادهای نظامی کشور، مستقر در دانشگاه تربیت مدرس به دلیل صدور بیانیه مذکور، از دکتر آقاجری به هیأت انتظامی دانشگاه شکایت کرده اند.

ملی مذهبی

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.