Andisheh Nou

محکومیت ابوالفضل نژادفتح به پنج سال حبس در دادگاه تجدید نظر!

ابوالفضل نژادفتح فعال صنفی دانشجویی و دانشجوی انسانشناسی دانشگاه تهران که از بازداشت شدگان آبان ٩٨ بود، طی دادگاه تجدیدنظری که به صورت غیابی برگزار گردید، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شد.

این فعال صنفی طی دادگاه بدوی خود از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و اجتماع و تبانی به پنج سال حبس محکوم شده بود که عملا پنج سال آن قابل اجرا بود.

جرم انگاری فعالیت صنفی دانشجویان و صدور احکام متعدد به ایشان از دیماه ٩۶ شدت بیشتری داشته است که عدم محکومیت و تبرئه ی همه ی آنها بدون قید و شرط تنها حکم پذیرفتنی میتواند باشد. / شورای صنفی دانشجویان

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.