Andisheh Nou

جنبش سندیکایی از شلاق نمی هراسد!

در پی معرفی یکی از کوشندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، رسول طالب مقدم از بازداشت شدگان روز کارگر ١٣٩٨ به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین، با خبر شدیم در حین ورود حکم ظالمانه ٧٤ ضربه شلاق را در موردش اجرا نموده و ایشان را با تنی رنجور به زندان انتقال دادند.

اجرای حکم شلاق برای کوشندگان سندیکایی، افتخاری!!! است که قاضی دادگاه برای خود در تاریخ ثبت کرد. اما آنچه بی تردید ما را در راه بهبودی وضعیت طبقه کارگر مصمم تر می کند، نهراسیدن از شلاق، زندان… بوده و هست.

ما ضمن همدردی با خانواده این سندیکالیست، حمایت خود را از کوشش های سندیکای برادر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام نموده و ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه و در اعتراض به این حکم و اجرای ظالمانه شلاق و احکام دیگر علیه کوشندگان صنفی همچنان یاور برادرانمان در همه سندیکاها هستیم.

گسترده ترباد همبستگی کارگری

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٢ خرداد ١٣٩٩

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.