Andisheh Nou

بیکاری2300 کارگر شرکت های پیمانکاری تفکیک زباله طرف قرارداد با شهرداری تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به بیکاری 2300 کارگر شرکت های پیمانکاری تفکیک زباله طرف قرارداد با شهرداری تهران، از آغاز برخورد انتظامی با زباله گردها خبر داد.
روز سه شنبه 5 فروردین،وی بدون اشاره به آینده معیشتی این 2300کارگر،افزود:از شب گذشته برخورد قهری با زباله گردان و پیمانکاران متخلف آغاز شده وشب گذشته بیش از ده تخلف در سطح شهر تهران شناسایی و با همکاری عوامل انتظامی متخلفان دستگیر و خودروهای حمل زباله توقیف شد.
این امر در حالی صورت میگیرد که طی مشاهدات روزانه دیده میشود که بسیاری از کودکان کار و افرادی که شغل مناسبی ندارند به دنبال زباله ها برای بدست آوردن معیشت خود هستند و گسترش فقر در سطح شهر ها روز به روز زباله گردها را افزایش میدهد به خصوص که با تعطیلی مراکز و موسسات اقتصادی این امر در روذها اخیر افزایش یافته است . شهر داری و ظیفه دارد که برای انان درآمدی مناسب و غذا و یا مکان های نگهداری فراهم کند چنانچه در همه کشورهای دیگر این و ظیفه دو لت و شهر داری هااست که برای بی خانمان ها غذا

ومسکنی مناسب تهیه کنند . اما در این جا همه چیز بر عکس است گرسنگان را به نیروی نظامی و انتظامی می سپارند تا اختلاس گران ونجومی بگیران آزاد باشند.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.