Andisheh Nou

در کدام سو – احمد سپیداری

آخرین سلاح‌شان مرگ است،
آخرین تدبیر ما آزاد‌‌ی‌
و خیابان‌ خط سرخ یک انفصال تاریخی که
صریح و شفاف رویاروی‌مان قرارمان داده است.

با واژه‌ها بازی نکن
روی هم برنگردان
راست و روراست بگو در کدام سو می ایستی!

چشمانت اگر نمی بیند
گوشت را به پنجره بسپار!
صدای تک تیرهای خلاص را می شنوی
تق
تق
تق …
و درست از وسط چشم‌ها خون می پاشد؛
اعدام‌هایی
بی هیچ کیفرخواست،
بی آنکه محاکمه ای در کار باشد
بی حتی کوچک‌ترین حق دفاع…

من صدها بار مردم و زنده شدم
رک و روراست بگو تو در کدام سو می ایستی؟

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.