Andisheh Nou

کودتای تعدیل ساختاری

اندیشه نو: ویدئوکلیپهائی که در زیر مشاهده میکنید به خوبی پروسه ادغام رژیم ولایت فقیه در سرمایه جهانی و اجرای سیاستهای نئولیبرالی را نشان میدهد. شروع این سیاستها در واقع با آمدن دولت “سازندگی” هاشمی رفسنجانی پس از اعدام هزاران زندانی سیاسی درفاجعه ملی تابستان 67 میباشد و در دوران 8 ساله احمدی نژاد به شدید ترین وجهی ادامه مییابد. در این ویدئو بدرستی دلیل بالا رفتن اخیر قیمت 300 درصدی بنزین و سرکوب وحشیانه خیزش مردمی در مخالفت با افزایش قیمت بنزین و در واقع سیاستهای نئولیبرالی حاکمیت را شاهد میباشیم. منبع تهیه این ویدئو کلیپ کانال تلگرامی تریبون سرزمین من میباشد.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.