Andisheh Nou

طعم شیرین عدالت در بهارستان

درپی فراخوان گروه های بازنشستگی برای مطالبه حقوق فراموش شده شان امروز ۱۹ آبان صدها تن از بازنشستگان با مراجعه به مقابل مجلس در بهارستان و باصطلاح خانه ملت قصد تجمع داشتند که به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفتند. نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از تجمع آرام و صنفی بازنشستگان شدند.
اما با وجود سرکوب شدید نیروهای امنیتی بازنشستگان برای ساعاتی مقابل ایستگاه مترو با شعارهای تجمع ،اعتراض حق مسلم ماست و فریاد. فریاد از این همه بیداد اعتراض خود را از بی توجهی حاکمان و سرکوب یاران خود نشان دادند.
براساس مشاهدات شاهدان عینی تعداد زیادی از بازنشستگان بازداشت و توسط دو خود رو ون به بازداشتگاه وزرا انتقال داده شدند.

اتحادسراسری بازنشستگان ایران حمله به تجمع صنفی و اعتراضی بازنشستگان که موجب هتک حرمت و ضرب و شتم عده ای از آنان گردیده را شدیدا محکوم کرده و‌خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمام باز داشت شده گان است.
مردم وعابرین میدان بهارستان امروز بهترین داور بین ما سپید مویان و مدعیان عدالت و کرامت انسان ها بودند!

اتحادسراسری بازنشستگان ایران

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.