Andisheh Nou

اینان هراسشان ز یگانگی ماست!

بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز؛
در راستای پیوستگی ومستحکم نمودن صفوف پراکنده بازنشستگان،برای رهایی از تنگنای معیشتی وبه منظور دستیابی به خواسته ها و مطالباتمان و برون رفت از فقر و تیره روزی که دم به دم و هرچه بیشتر، دامان ما و خانواده های ما را می گیرد، بار دیگر همصدا و همراه با یاران خود در تجمع بزرگ بازنشستگان در
روز ۱۹ آبان
مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه
فعالانه شرکت می کنیم .
ما با فریادهای حق طلبانه ی خود که صدای دادخواهی بازنشستگان سراسر کشور از دولت و کارگزاران آن است را به گوش مردم ایران خواهیم رساند.
فریاد های ما اعتراضی است به وعده و وعیدهای تو خالی دولت مردان که با بی کفایتی و ناکار آمدی خود ،
زندگی همراه با آرامش و آسایشی که حق ماست را به فقر و نا امنی کشانده اند . ما با اعتراض خود درد مشترک بازنشستگان را بیان می کنیم و مصرانه همراه با هم سرنوشتان خود این اعتراضات را ادامه خواهیم داد .
۶آبان ۹۸
اتحادسراسری بازنشستگان ایران

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.