- - http://andisheh-nou.org -

ترسیم آینده‌ای وحشتناک برای تهران – حسین‌راغفر، اقتصاددان

این سیاست‌های اقتصادی تهران را به سمت سائوپائولویی شدن پیش می برد.

سائوپائولو شهر دیوارها، جایی که در آن سرمایه‌داران در محله های دیوار کشیده و گیت دار و با محافظان شخصی و با هلی کوپتر رفت و آمد می کنند.

جایی که در آن دزدان و قاچاقچیان، تن فروشان و متکدیان و ساکنان جهنمی آن در نبردی دائمی با یکدیگرند.

جایی که در آن صاحبان سرمایه در برج ها زندگی می کنند.

با ادامه سیاست های فعلی، در تهران، نابرابری بیداد خواهد کرد. گروههای عادی مردم، این دوزخیان زمین به حال خود رها می شوند و تجارت مسلحانه و تجارت اعضای بدن در خارج از ساختار صاحبان سرمایه، به امری عادی تبدیل می شود.

اگر سیاست های اقتصادی ما بر همین منوال باشد تهران به زودی سائوپائولو خواهد شد.