Andisheh Nou

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه

امروز چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرد:
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه, بیست و چهارمین روز اعتصاب خود را پشت سرگذاشت.

خواست های کارگران بازگشت به کار سه نفر از همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و پایان دادن به پرونده سازی برای کارگران و آزادی اسماعیل بخشی است.

۲۴ مهر ۹۸
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.