Andisheh Nou

استقرار نیروهای یگان ویژه در شرکت نیشکر هفت تپه

✍با ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه ، شنبه شب 20مهر 1398، بیش از بیست دستگاه خودروی ضد شورش و چند دستگاه اتوبوس متعلق به نیروی انتظامی ، شبانه وارد شرکت شده و در داخل انبارهای شکر و مدیریت بازرگانی اسکان یافتند.
این نقل و انتقال نیروهای انتظامی جهت مقابله با اعتراضات و اعتصاب کارگران هفت تپه در روزهای گذشته است.

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.