- Andisheh Nou - http://andisheh-nou.org -

نقش فدائیان اسلام در شکست دولت دکتر_مصدق و حمایت آیت‌اله کاشانی از کودتای ۲۸مرداد

روزنامه نبرد ملت ، ارگان جمعیت فداییان اسلام بعد از کودتا

«دیروز تهران در زیر قدم های مردانه افراد ارتش مسلمان و ضد اجنبی می لرزید. مصدق غول، پیر خون آشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا داده و حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات پیدا کرده بود قطعه قطعه شده و نخست وزیر قانونی و انقلابی سر لشکر زاهدی برای مردم سخنرانی کرد.» شمارۀ 29 مرداد 1332

«سربازان جهاد مقدس ، ملت تشنه خون است اگر حکومت قانونی سرلشکر زاهدی کمترین ارفاقی نسبت به جاسوسان و جنایتکاران بنماید بزرگترین خیانت را بدین و خلق و وطن نموده است […] مصدق غول خون آشام و یاران آدمکش او به زنجیر کشیده شدند. حکومت انقلابی و قانونی بامر ملت دادگاه صحرائی را فوراً تشکیل دهد.» شمارۀ 31 مرداد 1332

سخنان کمتر شنیده شده‌ی مرحوم طالقانی درباره نقش فدائیان اسلام در شکست دولت دکتر مصدق