Andisheh Nou

نقش فدائیان اسلام در شکست دولت دکتر_مصدق و حمایت آیت‌اله کاشانی از کودتای ۲۸مرداد

روزنامه نبرد ملت ، ارگان جمعیت فداییان اسلام بعد از کودتا

«دیروز تهران در زیر قدم های مردانه افراد ارتش مسلمان و ضد اجنبی می لرزید. مصدق غول، پیر خون آشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا داده و حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات پیدا کرده بود قطعه قطعه شده و نخست وزیر قانونی و انقلابی سر لشکر زاهدی برای مردم سخنرانی کرد.» شمارۀ 29 مرداد 1332

«سربازان جهاد مقدس ، ملت تشنه خون است اگر حکومت قانونی سرلشکر زاهدی کمترین ارفاقی نسبت به جاسوسان و جنایتکاران بنماید بزرگترین خیانت را بدین و خلق و وطن نموده است […] مصدق غول خون آشام و یاران آدمکش او به زنجیر کشیده شدند. حکومت انقلابی و قانونی بامر ملت دادگاه صحرائی را فوراً تشکیل دهد.» شمارۀ 31 مرداد 1332

سخنان کمتر شنیده شده‌ی مرحوم طالقانی درباره نقش فدائیان اسلام در شکست دولت دکتر مصدق

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.