- Andisheh Nou - http://andisheh-nou.org -

بیانیه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور در واکنش به احکام صادره علیه دانشجویان

درست در زمانی که به ظاهر صحبت از وحدت در مقابلِ بیگانه و لزوم رسیدن به گفتگو و آشتی ملی می شود، سنگین ترین احکام و تبعیض آمیزترین رفتار در قبالِ دانشجویان صورت می گیرد. چنین وضعیتِ سراپا متناقضی، حتی اگر به خشم هایِ فروخورده بیشتر دامن نزند نشان از عدم وجود حداقل مدارا با دانشجویان دارد. اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی صدور احکامِ ناعادلانه اخیر با اتهاماتی واهی را محکوم می کند و آن را چیزی جز تلاشی نافرجام جهتِ خاموش کردنِ صدایِ معترضانه ی دانشگاه نمی داند. به باور ما، گفتار «علم» انتقادی اجتماعی جز از مجرایِ آزادی اعتراض به رویه های ناعادلانه و تبعیض آمیز در سطح جامعه ممکن نمی شود. بر ماست که اکنون بیش از همیشه بر ضرورت آزادی این مجراها برای دستیابی به علم اجتماعی منتقد، تاکید کنیم.

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی کشور
۲۷ خرداد ۱۳۹۷