Andisheh Nou

سه زن بی حجاب و اجرای سرود “برابری” بمناسبت روز جهانی زن در متروی تهران

جوانه می زنم
- به روی زخم بر تنم
- فقط به حکم بودنم
- که من زنم، زنم، زنم

- چو هم صدا شویم و
- پا به پای هم رویم و
- دست به دست هم دهیم و
- از ستم رها شویم

- جهان دیگری
- بسازیم از برابری
- به هم دلی و خواهری
- جهان شاد و بهتری

- نه سنگ و سارها
- نه پای چوب دارها
- نه گریه های بارها
- نه ننگ و عارها

- جهان دیگری
- بسازیم از برابری
- به هم دلی و خواهری
- جهان شاد و بهتری

سرود زنان برای برابری
سرود کمپین جنبش زنان ایران
سروده: مازیار سمیعی
تنظیم آهنگ: ثمین باغچه بان

بخش نظر بسته میباشد.

Comments are closed.